Pedagogik

Material och uppfinningar

Material och uppfinningar

Klättra_flickor

Lära och Upptäcka

Kreativitet_och_Färg

Kreativitet och Färg

Material och perspektiv

Material och perspektiv.

.

.

.

.

.

Vi är en Montessoriinspirerad verksamhet där vi erbjuder barnen möjligheten att utforska på ett sätt som utgår från barnets intresse, möjligheter och utveckling. Materialet är ett verktyg för att leka och lära. Vi som lärare fungerar som inspirationskälla och handledare, en länk mellan barnet och det som intresserar barnet. Vi observerar och dokumenterar för att se var barnet befinner sig i sin utveckling och för att ge den stimulans som svarar mot varje barns utveckling. Montessorimiljön är anpassad utifrån mognad, intresse och förutsättningar. Materialet vi erbjuder är tillgängligt i barnens nivå och barnen kan själva välja utifrån vad de vill arbeta med. För oss är det viktigt att varje barn kan utvecklas i sin egen takt och efter sina egna förutsättningar.

Kärnan i montessoriarbetet är att aktiviteterna vävs samman till en sammanhängande helhet. Själva materialet är ämnesindelat där alla delarna är länkade utifrån barnets utveckling. Vi inleder med de praktiska vardagsövningarna och fortsätter med det sensoriska-, språk-, matematik-,geografi-, biologi- materialet. Men det är inte bara materialet utan helhetssynen som är central i Montessoripedagogiken; det handlar om en social och demokratisk fostran. I montessoripedagogiken betonas också att allting har ett samband och att vi alla är beroende utav varandra och naturen. Tanken är att skapa harmoniska människor i harmoni med sin omgivning: ansvarsfulla världsmedborgare.

Genom att ta tillvara barnens spontana lust att arbeta och låta deras eget intresse leda dem att söka kunskap arbetar vi efter Maria Montessoris tankegångar om lärande och utveckling. Montessoripedagogiken har inga politiska eller religiösa kopplingar. Det enda ideologiska inslaget är fredstanken och vikten av att leva i harmoni med naturen.

 

Comments are closed.