Intag

Antagning av nya barn på förskolan Den lille prinsen

Köanmälan görs genom att ansökan för plats på montessoriförskolan Den lille prinsen görs via Stockholms stads gemensamma kösystem. https://forskola.stockholm/sok-plats-pa-forskolan/

Ködatumet räknas från det datum anmälan gjordes, dock tidigast barnets 6-månaders dag.

Antagning

I den mån villkoren för förskolans anslutning till kommunens barnomsorgsplan eller särskilda avtal med kommunen inte föreskriver annat tilldelas barn plats i föreningens förskola enligt Stockholms stads kö regler.

Förskolan tillämpar i dagsläget följande urvalsgrunder vid intagning:

  1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan, s.k syskonförtur.
  2. Barn med längst kötid till förskolan- Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, d.v.s. äldre barn går före yngre.

Eftersom förskolan är ett föräldrakooperativ, innehar förskolan ett beslut om undantag från skollagens öppenhetskrav som innebär att föreningen även ställer vissa krav på barnets vårdnadshavare för att tilldelas plats på förskolan. Detta är ett avsteg från öppenhetskravet enligt 8 kap. 18 § skollagen.

En förutsättning för att erhålla erbjudande om plats och medlemskap i föreningen är att vårdnadshavaren godkänner de krav föreningen ställer på vårdnadshavaren. Vårdnadshavare ska aktivt delta i förskolans skötsel, närvara vid föreningens möten och följa föreningens stadgar samt respektera förskolans rutiner. Detta innebär:

  • Vårdnadshavare arbetar som jour när ordinarie personal är sjuk. Detta innebär att vårdnadshavaren arbetar kring barngruppen från 08:15 till 16:30. Under den tiden hjälper vårdnadshavaren till med det praktiska bakgrundsarbetet och är ett stöd till pedagogerna i deras arbete med barnen: Klä på och av barnen, hjälpa till vid utevistelser, äta, läsa sagor, måla, rita, lägga pussel med barnen, sitta med i samling, vara med i sång och rörelser samt ibland hjälpa barnen att förbereda mellanmålet. Tid som går till detta är en till två dagar per termin per familj.
  • Obligatorisk närvaro av minst en vårdnadshavare vid fixarlördagen, städning och underhåll av föreningens lokaler, som äger rum en lördag varje termin (sex timmar per termin).
  • Varje vårdnadshavare deltar i en arbetsgrupp, vaktmästar-, festfixar-, data-, fixar-, inrednings- och inköpsgrupp eller valberedningen. Totalt en till två arbetsdagar per termin (max 12 timmar per termin).
  • En vårdnadshavare per familj ska delta på årsmötet en gång per år. Detta möte är två timmar långt.
  • En vårdnadshavare per familj ska delta på medlemsmöten, en gång per termin. Varje möte är två timmar långt (fyra timmar totalt per år).
  • En vårdnadshavare per familj ska delta på föräldramöten, en gång per termin. Detta möte är två timmar långt (fyra timmar totalt per år).
  • Utifrån ett roterande schema ska varje barns familj helgtvätta. Tvätten inkluderar madrassöverdrag, filtar, reflexvästar, kökshanddukar, förkläden samt vissa arbetskläder. Max två tvättmaskiner per avdelning och tvätthelg. Tvätthelg äger rum tre gånger per läsår för varje barns familj.
  • En vårdnadshavare från varje familj, i minst ett år under barnets förskoletid, ska ta ansvar i Den lille prinsens styrelse.

Vårdnadshavare får ta del av denna information vid öppet hus eller via telefonsamtal och mail information.

Vårdnadshavare som erbjudits plats och skriftligen accepterat de utökade krav som det innebär att vara medlem i föräldrakooperativet Den lille prinsen, meddelas via Stockholms stads ansökningssystem att plats erbjuds och måste även acceptera denna.

Comments are closed.